تماس با ما

کارشناس آموزش های تخصصی (آزاد)

خانم جعفری

۶۶۱۶۵۸۵۲ (۰۲۱)
۶۶۰۲۲۷۵۹ (۰۲۱)
۱۴۵۹۹۷۳۹۴۱
۹۸۲۱۶۶۱۶۵۸۵۲+
ساعات پاسخ گویی: روزهای اداری (از 8 الی 14)