دروس ارائه شده

گروه اقتصاد برای نیمسال دوم ۹۹-۰۰
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
گروه مدیریت و سیاست‌گذاری برای نیمسال دوم ۹۹-۰۰
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
گروه مدیریت برای نیمسال اول ۹۹-۰۰
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
گروه سیاست‌گذاری برای نیمسال اول ۹۹-۰۰
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
گروه اقتصاد برای نیمسال اول ۹۹-۰۰
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱2
گروه مدیریت و سیاست گذاری برای نیمسال دوم ۹۸-۹۹
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
گروه مدیریت و سیاست گذاری برای نیمسال دوم ۹۸-۹۹
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
گروه اقتصاد برای نیمسال اول ۹۸-۹۹
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
گروه مدیریت برای نیمسال اول ۹۸-۹۹
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/2۶
گروه مدیریت برای نیمسال دوم ۹۷-۹۸
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
گروه اقتصاد برای نیمسال دوم ۹۷-۹۸
به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/07