هیات رئیسه

دکتر سید علی مدنی زاده
رئیس دانشکده

۶۶۱۶۵۸68

madanizadeh[at]sharif.edu
دکتر محمد تقی عیسائی
معاون آموزش های تخصصی (آزاد) و ارتباط با صنعت

۶۶۱۶۵۸51

isaai [at] sharif.edu
دکتر سید بابک علوی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

۶۶۱۶۵۸۸۳

sbalavi [at] sharif.edu
دکتر مسعود طالبیان
مدیر گروه مدیریت

۶۶۱۶۵۸56

masoudtalebian [at] sharif.edu
دکتر محمد وصال
مدیر گروه اقتصاد

۶۶۱۶۵۸62

m.vesal [at] sharif.edu
دکتر شیوا زمانی
مدیر امور دانشجوئی و فرهنگی

۶۶۱۶۵۸65

zamani [at] sharif.edu