وبینار پژوهشی

بررسی اثر حداقل دست‌مزد بر اشتغال در بازار کار ایران


ارائه دهنده: یاسر ملایی

(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد)

اساتید راهنما: دکتر مسعود نیلی - دکتر محمد وصال


سیاست حداقل دست‌مزد، دهه‌هاست در اکثر کشورهای جهان با هدف بهبود معیشت شاغلان کم‌مهارت به کار گرفته می‌شود. مطالعات گسترده‌‌ای در کشورهای توسعه‌یافته برای بررسی اثرات این سیاست بر بازار کار، به‌ویژه بر دست‌مزد، اشتغال، و رفاه جامعه‌ی هدف انجام شده است. جمع‌بندی ادبیات تجربی حاکی از آن است که این سیاست اثر معناداری بر اشتغال در جامعه هدف ندارد؛ امّا دست‌مزد و رفاه شاغلان کم‌مهارت را بهبود می‌دهد. امّا در کشورهای درحال توسعه، که بازار کار غیررسمی بزرگ و غیرقابل انکاری وجود دارد، سیاست حداقل دست‌مزد می‌تواند از طریق انتقال اشتغال رسمی به بازار غیررسمی، اثر معکوسی بر اشتغال و رفاه جامعه هدف داشته باشد. در این میان، بررسی اثر سیاست حداقل دست‌مزد در بازار کار ایران، از چند جهت می‌تواند برای این حوزه از ادبیات جذاب باشد. اولا، نزدیک به ۶۰ درصد شاغلان در بازار کار ایران، خارج از پوشش حمایتی قانون کار هستند؛ ثانیا، ایران از معدود کشورهایی در جهان است که سیاست حداقل دست‌مزد را به صورت یکسان و سراسری وضع می‌کند و در نتیجه، میزان اهمیت و اثرگذاری این سیاست در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است؛ ثالثا، سطح حداقل دست‌مزد نسبت به میان‌گین دست‌مزد در اقتصاد ایران، از بالاترین‌ها در مقیاس جهانی است. با این حال، وجود حداقل دست‌مزد اسمی سراسری و بدون استثنا که هرساله به‌روز می‌شود، چالشی جدی برای شناسایی اثر علّی است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ طرح آمارگیری از نیروی کار و طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، اثر این سیاست بر اشتغال، دست‌مزد، و بازار کار غیررسمی مطالعه می‌شود.

زمان: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

لینک جلسه

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

02 Oct 2021

انتصاب رئیس جدید دانشکده مدیریت و اقتصاد

انتصاب دکتر سیدعلی مدنی زاده به عنوان رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد