فارغ التحصیلان دکتری

Responsive Image
دکتر مهدی کاظمی
فارغ التحصیل دکتری مدیریت
Responsive Image
دکتر حسین صامعی
فارغ التحصیل دکتری مدیریت
Responsive Image
دکتر حسن مردانی
فارغ التحصیل دکتری اقتصاد
Responsive Image
دکتر هادی حیدری
فارغ التحصیل دکتری اقتصاد
Responsive Image
دکتر امینه محمود زاده
فارغ التحصیل دکتری اقتصاد
Responsive Image
دکتر سیمینه آقاجانیان
فارغ التحصیل دکتری مدیریت
Responsive Image
دکتر روح الله حمیدی مطلق
فارغ التحصیل دکتری سیاست گذاری
Responsive Image

دکتر محمد حسین رضا زاده مهریزی
فارغ التحصیل دکتری سیاست گذاری
Responsive Image
دکتر آرش موسوی
فارغ التحصیل دکتری سیاست گذاری
Responsive Image
دکتر جواد نوری
فارغ التحصیل دکتری سیاست گذاری
Responsive Image
دکتر ماندانا فرزانه
فارغ التحصیل دکتری مدیریت
Responsive Image
دکتر محسن قدیری
فارغ التحصیل دکتری مدیریت
Responsive Image
دکتر سید علیرضا میرباقری
Responsive Image
دکتر ناصر امن زاده
فارغ التحصیل دکتری اقتصاد
Responsive Image
دکتر هادی نیل فروشان
فارغ التحصیل دکتری سیاست گذاری