دروس ارائه شده گروه اقتصاد

تقویم آموزشی

دروس ارائه شده گروه اقتصاد در ترم بهار 1401
دروس ارائه شده گروه اقتصاد در ترم پائیز 1401

دروس اصلی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد مقطع پیشنیاز همنیاز
1 اقتصاد خرد ۱ 44715 3 کارشناسی ارشد - -
2 اقتصاد کلان ۱ 44710 3 کارشناسی ارشد - -
3 اقتصاد سنجی ۱ 44716 3 کارشناسی ارشد - -
4 اقتصاد ریاضی 44712 3 کارشناسی ارشد - -

دروس تخصصی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد مقطع پیشنیاز همنیاز
1 اقتصاد خرد 2 44706 3 کارشناسی ارشد اقتصادخرد1 -
2 اقتصاد کلان 2 44711 3 کارشناسی ارشد - -
3 اقتصاد سنجی مالی 44726 3 کارشناسی ارشد اقتصاد مالی 1  -
4 اقتصاد سنجی کاربردی 44731 3 کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی 1 -
5 اقتصاد سنجی 2 44709 3 کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی 1 -

دروس اختیاری

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد مقطع پیشنیاز همنیاز
1 اقتصاد توسعه 44423 3 کارشناسی ارشد - -
2 ارزیابی و مدیریت ریسک 44617 3 کارشناسی ارشد - -
3 روش تحقیق 44612 3 کارشناسی ارشد - -
4 مهندسی مالی 44616 3 کارشناسی ارشد - -
5 اقتصاد محاسباتی 44626 3 کارشناسی ارشد اقتصادکلان 1 و اقتصادکلان پیشرفته -
6 اقتصاد انرژی 44746 3 کارشناسی ارشد اقتصاد کلان 1 -
7 تامین مالی نفت و گاز 44736 3 کارشناسی ارشد اقتصادمالی 1 یا اقتصادخرد MBA -
8 مباحث منتخب در اقتصاد کلان 44622 3 کارشناسی ارشد مبانی اقتصاد -
9 اصول نظریه بازی 44625 3 کارشناسی ارشد - -
10 طراحی بازار 44742 3 کارشناسی ارشد اصول نظریه بازی یا اقتصادخرد2 یا نظریه بازی -
11 سازمان‌های صنعتی 44772 3 کارشناسی ارشد - -
12 سرمایه‌گذاری و تامین مالی زمین و مسکن 44172 3 کارشناسی ارشد اقتصادمالی 1 یا مدیریت مالی بنگاه‌ها -
13 اقتصاد ایران 44713 3 کارشناسی ارشد اقتصادخرد1 یا اقتصاد خرد MBA -
14 اقتصاد سیاسی 44771 3 کارشناسی ارشد اقتصادکلان 1 یا اقتصادخرد1 -