دروس ارائه شده گروه میان رشته ایی سیاستگذاری علم و فناوری

دروس ارائه شده در ترم بهار 1401