فرم درخواست برگزاری دوره سازمانی

معرفیدوره‌های آموزشی که به درخواست سازمان‌ها طراحی و برگزار می‌شود، دوره‌های سازمانی نامیده می‌شوند. دانش‌پذیران شرکت کننده در این دوره‌ها توسط سازمان متقاضی به دانشکده معرفی می‌شوند و با طی فرآیند پذیرش، انتخاب نهایی توسط دانشکده انجام می‌شود.