قوانین، فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه ها و مقررات

مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی‌های ۱۳۹۴ و پس از آن
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٧ و پس از آن
آیین نامه استعدادهای درخشان
آئین نامه دوره دکتری
آئین نامه دوره فرعی دانشگاه شریف
 فرایند فارغ التحصیلی۹۶
شیوه نامه تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی
فرایند فارغ التحصیلی ورودی ۹۴ و ماقبل رشته MBA
فرایند فارغ التحصیلی ورودی ۹۵ رشته MBA
فرایند تحویل پایان نامه

فرم های مقطع دکتری

فرم اظهارنامه (اصالت متن و محتوای رساله دکتری)
درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری
فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)
فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی خارج از کشور (بدون ارائه مقاله) (ویژه دانشجویان دکتری)
فرم مشاوره با استاد راهنما برای ثبت نام دانشجویان دکتری
گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایشها و مجامع بین المللی خارج از کشور
درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری
درخواست مجوز برگزاری امتحان جامع
فرم ثبت نام با تأخیر دکتری
فرم حذف تکدرس W دکتری
صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت (سالانه) رساله های دانشجویان دکتری
فرصت تحقیقاتی
برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان علمی آزمون دکتری تخصصی