کارکنان اداری

خانم بامشاد
مدیر اجرایی و مسئول امور اداری
-
bamshad@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- اتاق ۴۰۵
سعید ارمندئی
کارشناس امور مالی
۶۶۱۶۵۸۵۳
saeedarmandei@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۰۲
خانم چلندری
کارشناس خدمات آموزشی گروه مدیریت
۶۶۱۶۵۸۶۹
chalandari@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حسن پور
کارشناس خدمات آموزشی گروه اقتصاد
۶۶۱۶۵۸۵۹
hasanpour@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حدادی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
۶۶۱۶۵۸۵۰
haddadi@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- دفتر ریاست
خانم خوی وندی
مسول امور اداری گروه اقتصاد
۶۶۱۶۵۸۶۲
khoyvandi@gsme.sharif.edu
طبقه اول- راهرو جنوبی
خانم علی محمدیان
مسول امور اداری گروه مدیریت
۶۶۱۶۵۸۵۶
alimohamadi@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- راهرو جنوبی
خانم جعفری
کارشناس آموزش های آزاد
۶۶۱۶۵۸۵۲
embacp@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- اتاق ۴۰۷
آقای محسن نیا
کارشناس سخت افزار
۶۶۱۶۵۸۶۰
mohsennia@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۱۰