دروس ارائه شده گروه مدیریت - پائیز 1402
دروس ارائه شده گروه میان‌رشته‌ای سیاست‌گذاری علم و فناوری - پائیز 1402
دروس ارائه شده گروه اقتصاد - پائیز 1402
Responsive Image

 جدیدترین خبرها

اطلاعیه ها

32
2083
دانش آموختگان کارشناسی ارشد
417
دانشجویان کارشناسی ارشد

در محاسبه تعداد آمار دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع مختلف سه رشته تحصیلی مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری لحاظ شده است.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

رویدادها