آشنایی با ارزشگذاری شرکتهای نوپا

وبینار پژوهشی گروه اقتصاد

23 Dec 2021
4216