هیات رئیسه

دکتر سیدعلی مدنی زاده
رئیس دانشکده
وب سایت
دکتر منوچهر نجمی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
وب سایت
دکتر محمدتقی عیسائی
معاون آموزشهای تخصصی (آزاد) و ارتباط با صنعت
وب سایت
دکتر محمد وصال
معاون پژوهش و امور بین الملل
وب سایت
دکتر امینه محمودزاده
مدیر فرهنگی و امور دانشجویی
وب سایت
دکتر سید ایمان میرعمادی
مدیر گروه سیاستگذاری علم و فناوری
وب سایت
دکتر شیوا زمانی
مدیر گروه اقتصاد
وب سایت
دکتر مسعود طالبیان
مدیر گروه مدیریت
وب سایت