هیات رئیسه

دکتر سیدعلی مدنی زاده
رئیس دانشکده
وب سایت
دکتر شیرین اصلانی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
وب سایت
دکتر محمدتقی عیسائی
معاون آموزشهای تخصصی (آزاد) 
وب سایت
دکتر محمد وصال
معاون پژوهش و امور بین الملل
وب سایت
دکتر امینه محمودزاده
مدیر فرهنگی و امور دانشجویی
وب سایت
دکتر سید ایمان میرعمادی
مدیر گروه میان رشته ای سیاستگذاری علم  وفناوری
وب سایت
دکتر شیوا زمانی
مدیر گروه اقتصاد
وب سایت
دکتر منوچهر نجمی
مدیر گروه مدیریت
وب سایت