پژوهش‌‌‌‌‌‌‌های اساتید
این صفحه شامل جدیدترین مقالات منتشر شده اساتید گروه مدیریت و اقتصاد است. (تاریخ آخرین بروزرسانی تیر 1401)

اساتید گروه مدیریت

Pruthi, S., & Tasavori, M. (2022). Start-up Context, Social Ties, and Growth Strategies of Second-Generation Immigrant Entrepreneurs. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2022, No. 1, p. 11591). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏
 
Tavana, M., Kian, H., Nasr, A. K., Govindan, K., & Mina, H. (2022). A comprehensive framework for sustainable closed-loop supply chain network design. Journal of Cleaner Production, 332, 129777.‏
 
Nasr, A. K., Rashidirad, M., Yoganathan, V., & Sadaghiani, A. S. (2022). CSR marketing through social media and contextual effects on stakeholder engagement: a multinational cross-industry analysis. Information Systems Frontiers, 1-18.‏
 
Ostovan, N., & Nasr, A. K. (2022). The manifestation of luxury value dimensions in brand engagement in self-concept. Journal of Retailing and Consumer Services, 66, 102939.‏
 
Bigdellou, S., Aslani, S., & Modarres, M. (2022). Optimal promotion planning for a product launch in the presence of word-of-mouthJournal of Retailing and Consumer Services64, 102821.
 
Tavallaei, R., Mashayekhi, A., Harrison, N., Talebian, M., & Moser, R. (2022). BIM Adoption: A Case of Institutional Pressures and Top Management SupportJournal of Construction Engineering and Management148(9), 04022084.
 
Shadkam, S., Saheb, S., Arian, H., & Talebian, M. (2022). Gaussian Mixture Support Vector Machines for Credit Scoring. Available at SSRN 4074514.
 
Evazabadian, F., Middleton, R., & Talebian, M. (2022). The Relative Value of Information Sharing with a Central Decision Maker in Vendor Managed InventoryAvailable at SSRN 4074456.
 
Nik, F., Alavi, S. B., & Tasavori, M. (2022). Identifying the key challenge in reducing social entrepreneurs’ motivation and investigating the role of self-leadershipJournal of Entrepreneurship Development.
 
Zakiani, Z., Alavi, S. B., & Malek Mohammadi, E. (2022). The role of authentic leadership in creating autonomous motivation and affective commitment of employees in organizational complex change (iams.ir)Iranian journal of management sciences16(64).
 
Kashani, E. S., Radosevic, S., Kiamehr, M., & Gholizadeh, H. (2022). The intellectual evolution of the technological catch-up literature: Bibliometric analysis - ScienceDirectResearch Policy51(7), 104538.
 
Souzanchi Kashani, E., Gholizadeh, H., & Bonyadi Naeini, A. (2022). Analyzing the evolution of conceptual linkages between Innovation Systems and Global Value ChainScience and Technology Policy Letters.
 
Ziaei Khatooni, R., Zaefarian, R., & Tasavori, M. (2022). Familiness and its role in the internationalization of family firmsJournal of Industrial Management Perspective.
 
 
Pruthi, S., & Tasavori, M. (2022). Staying in or stepping out? Growth strategies of second-generation immigrant entrepreneursInternational Business Review, 101997.
 
Nasr, A. K., Tavana, M., Alavi, B., & Mina, H. (2021). A novel fuzzy multi-objective circular supplier selection and order allocation model for sustainable closed-loop supply chains. Journal of Cleaner production, 287, 124994.‏
 
Tavana, M., Govindan, K., Nasr, A. K., Heidary, M. S., & Mina, H. (2021). A mathematical programming approach for equitable COVID-19 vaccine distribution in developing countries. Annals of Operations Research, 1-34.
 
Govindan, K., Nasr, A. K., Mostafazadeh, P., & Mina, H. (2021). Medical waste management during coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak: A mathematical programming modelComputers & Industrial Engineering162, 107668.
 
Tavana, M., Mousavi, H., Nasr, A. K., & Mina, H. (2021). A fuzzy weighted influence non-linear gauge system with application to advanced technology assessment at NASAExpert Systems with Applications182, 115274.
 
Tavana, M., Nasr, A. K., Mina, H., & Michnik, J. (2021). A private sustainable partner selection model for green public-private partnerships and regional economic developmentSocio-Economic Planning Sciences, 101189.
 
Tavana, M., Azadmanesh, A., Nasr, A. K., & Mina, H. (2021). A multicriteria-optimization model for cultural heritage renovation projects and public-private partnerships in the hospitality industryCurrent Issues in Tourism, 1-26.
 
Tahmassebi, H., & Najmi, M. (2021). Responsible Management Education (RME): The evolution path, drivers and challengesIranian journal of management sciences16(61).
 
Arasti, M. R., & Haghighi, M. (2021). Dual-core Innovation Networks Stability: Antecedents and Moderating FactorsJournal of Science and Technology Policy14(3), 19-36.
 
Arasti, M. R., Mokhtarzadeh, N., & Jafarpanah, I. (2021). The Developmental Path of Technological Capabilities in the Latecomer Firms through the Catch-up Process: A Systematic Review of the Literature by the Meta-Synthesis MethodJournal of Technology Development Management9(2), 129-162.
 
Bidgoli, S. D., Owlia, M. S., & Isaai, M. T. (2021). The impact of customer knowledge on the organizational performance: a system dynamics approachKybernetes.
 
Mousavian, H. M., Shakouri, G. H., Mashayekhi, A. N., & Kazemi, A. (2020). Does the short-term boost of renewable energies guarantee their stable long-term growth? Assessment of the dynamics of feed-in tariff policy - ScienceDirectRenewable energy159, 1252-1268.
 
Mirkhah, S. M., & Karami, N. (2019). Investigating the impact of religious commitment on purchase of self-expressive brand productsJournal of Islamic Marketing.
 
Berman, O., Hajizadeh, I., Krass, D., & Rahimi-Vahed, A. (2018). Reconfiguring a set of coverage-providing facilities under travel time uncertainty - ScienceDirectSocio-Economic Planning Sciences62, 1-12.
 

اساتید گروه اقتصاد

 
Aziminia, H., Mahmoudzadeh, A., & Madanizadeh, S. A. (2022). Working Capital Emergence of the Credit Channel: A Firm-Level Analysis of Iranian EnterprisesAvailable at SSRN 4153119.
 
Hyman, D. A., Rahmati, M., & Black, B. (2021). Medical malpractice and physician discipline: The good, the bad and the uglyJournal of Empirical Legal Studies18(1), 131-166.
 
Rahmati, M. H., Ebrahimian, M., & Madanizadeh, S. A. (2021). Dynamic effects of trade barriers with speculation on foreign currency: the case of IranInternational Economics167, 151-173.
 
Madanizadeh, S. A. (2021). Business cycle accounting of trade barriers in a small open economy (vol 71, pg 67, 2018). QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE81, 515-515.
 
Madanizadeh, S. A. (2021). International trade, skill premium and endogenous labor division: The case of MexicoLabour Economics71, 102030.
 
Madanizadeh, S. A., & Ebrahimian, M. (2021). Modeling Energy Price Liberalization in Iran EconomyPlanning and Budgeting25(4), 5-46.
 
Hosseinpour, M., & Vesal, M. (2021). The Impact of Income on Malnutrition in Iran: Evidence from Urban Household Income and Expenditure Surveys between 2008 and 2016Journal of Population Association of Iran16(31), 249-285.
 
Yousefi, K., Vesal, M., & Pilvar, H. (2021). Import tax evasion and avoidance: Evidence from Iran (vol 75, pg 31, 2019)QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE81, 504-504.
 
Hamzekhani, H., Mousavi, S. J., & Vesal, M. (2021). Water-Energy Nexus-Based Economic Optimization of Water Supply Projects. Journal of Water Resources Planning and Management147(8), 04021044.
 
MOHAMADNEJAD, N., ASSARI, A. A., KESHAVARZ, H. G., & FARAJI, D. S. (2020). Statistical Value of Life and Health Capital in Iran.
 
Keshavarz, H. G., Abounoori, E., & Jahani, T. (2020). Oil revenue uncertainty, sanctions and the volatility of macroeconomic variables.
 
Ebrahimnejad, A., Zamani, S., & Biria, M. (2020). Limit Order Book and Short-term Stock Price Movement Predictability: Evidence from Tehran Stock ExchangeJournal of Asset Management and Financing8(4), 63-84.
 
Einian, M., Najafi Ziarani, F., & Mahmoodzadeh, A. (2019). Credit Cycles of the Iranian Economy (in Persian)Journal of Monetary and Banking Research (فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی)11(38), 598-565.