پژوهش اساتید

از طریق صفحات زیر می توانید به عناوین و لینک صفحات پژوهش های اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دسترسی داشته باشید.

پژوهش اساتید گروه مدیریت

پژوهش های اخیر اساتید گروه مدیریت
کل پژوهش های اساتید گروه مدیریت

پژوهش اساتید گروه اقتصاد

پژوهش های اخیر اساتید گروه اقتصاد
کل پژوهش های اساتید گروه اقتصاد